Nasze realizacje
Winda schodowa dla osób niepełnosprawnych i starszych Krzesło schodowe Acorn Krzesełko schodowe Acorn dla osób starszych i niepełnosprawnych Krzesełko schodowe Acorn dla osób niepełnosprawnych i starszych
WordTube
Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.

Dofinansowanie PFRON

Dofinansowanie ze środków PFRON dla PCPR i MOPS

Załącznik nr 2
do Zasad i trybu postępowania w zakresie dofinansowywania likwidacji barier
urbanistycznych i architektonicznych oraz w komunikowaniu się ze środków PFRON

Działając w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Zarząd PFRON na podstawie art. 47 uznaje za słuszne dofinansowywanie w ramach likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się wyszczególnione w niniejszym Katalogu elementy umożliwiające uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.
Katalog niniejszy uzależnia od rodzaju niepełnosprawności indywidualnej osoby niepełnosprawnej możliwość pozyskania dofinansowania ze środków finansowych PFRON na poszczególne zakresy rzeczowe stanowiące bariery. W celu umożliwienia realizacji odpowiednich zakresów prac zapewniających samodzielne funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie wyodrębnia się następujące rodzaje niepełnosprawności:

I.             osoby poruszające się przy użyciu wózka inwalidzkiego,

II.           osoby z dysfunkcją ruchu – inne nie wymienione w pkt. I,

III.          osoby z dysfunkcją wzroku,

IV.          osoby z dysfunkcją słuchu lub mowy,

V.            osoby z inną niepełnosprawnością.

W przypadku likwidacji barier w budynkach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego i obszarach zurbanizowanych uwzględnić można wszystkie elementy.

W celu uzyskania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się wnioskodawca winien złożyć we właściwym terytorialnie ze względu na lokalizację miejsca likwidacji barier – /zamieszkania/ Oddziale PFRON. Wniosek na wzorcowym druku w roku poprzedzającym realizację i wydatkowanie środków. We Wniosku należy wyszczególnić elementy stanowiące planowany do realizacji zakres rzeczowy likwidacji barier.
Zakres rzeczowy nie musi odpowiadać rodzajowi niepełnosprawności i być uwzględniony w niniejszym katalogu.
Dla przedsięwzięć nie uwzględnionych w Katalogu, indywidualnie w oparciu o rodzaj i stopień niepełnosprawności, decyzję o przyjęciu do dofinansowania podejmują Pełnomocnicy PFRON w Oddziale PFRON.

Złożone wnioski są poddawane ocenie według skali punktowej i na początku każdego roku, w zależności od kwot przeznaczonych na ten cel w Oddziale PFRON wyodrębnia się wnioskodawców z najwyższą liczbą punktów, z którymi zawierane są umowy o przyjęcie do dofinansowania przez PFRON. Pozostali wnioskodawcy mają prawo ubiegania się o dofinansowanie w roku następnym.

 

Zakresy rzeczowe zakwalifikowane do dofinansowania
ze środków PFRON dla określonych rodzajów niepełnosprawności

Przedmiotem dofinansowania ze środków PFRON dla osoby niepełnosprawnej w jej miejscu zamieszkania może być:

Grupa I

Osoby z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim,

 1. Zamiana mieszkania na inne o podobnej powierzchni (z kondygnacji wyższej na parter), wymagające małego przystosowania celem udostępnienia dla wnioskodawcy łącznie z udokumentowanymi kosztami przeprowadzki.
 2. Realizacja pochylni i podjazdów umożliwiających samodzielne opuszczenie i powrót do miejsca zamieszkania.
 3. Podnośniki, platformy schodowe, transportery schodowe, windy przyścienne i inne urządzenia do transportu pionowego.
 4. Adaptacja i modernizacja mieszkania, w tym kuchni, WC i łazienki w celu samodzielnego funkcjonowania.
 5. Oporęczowanie ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w mieszkaniu.
 6. Likwidacja progów i zróżnicowanych poziomów posadzek w pomieszczeniach.
 7. Dostosowanie otworów drzwiowych do potrzeb wnioskodawcy.
 8. Dostosowanie stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez wnioskodawcę zamieszkującego z inną osobą niepełnosprawną lub samotnie.
 9. Posadzki antypoślizgowe.
 10. Montaż automatycznych drzwi do garażu dla wnioskodawcy w mieszkaniach osób niepełnosprawnych zamieszkujących z inną osobą niepełnosprawną lub samotnie.
 11. Przystosowanie wyposażenia kuchni w urządzenie do samodzielnej obsługi, w tym:
  • niskie blaty z możliwością wjazdu wózkiem pod blat,
  • instalowanie gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby siedzącej.
 12. Montaż telefonu i faxu.

Grupa II

Po dokonaniu w miejscu zamieszkania oraz ocenie stopnia samodzielności dla osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do decyzji Pełnomocników PFRON należy uznanie niezbędności dofinansowania elementów z zakresu wyszczególnionego dla grupy I.

Grupa III

Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

 1. Likwidacja progów.
 2. Posadzki antypoślizgowe.
 3. Montaż oporęczowania i uchwytów.
 4. Montaż instalacji dźwiękowej sygnalizacyjnej i alarmowej.
 5. Zastosowanie rozwiązań kolorystycznych i fakturowych w celu poprawienia orientacji w otoczeniu.
 6. Zapewnienie gazowego lub elektrycznego centralnego ogrzewania w mieszkaniach osób niepełnosprawnych zamieszkujących z inną osobą niepełnosprawną lub samotnie.
 7. Montaż telefonu dla wnioskodawcy o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności.
 8. Wymiana kuchni węglowej i gazowej na elektryczną lub mikrofalową.
 9. Zmiana sposobu oświetlenia i doświetlenia pomieszczeń.

Grupa IV

Osoby z dysfunkcją słuchu lub mowy

 1. Sygnalizacja świetlna, np.:
  • wyposażenie dzwonka do drzwi w sygnalizację świetlną,
  • wyposażenie telefonu w sygnalizację wizualną.
 2. Zakup i montaż faxu.
 3. Zakup i montaż pętli induktofonicznych.
 4. Zakup i montaż wzmacniacza do telefonu.

Grupa V

Osoby z inną niepełnosprawnością

Po dokonaniu wizji w miejscu zamieszkania oraz ocenie stopnia samodzielności dla osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do decyzji Pełnomocników PFRON należy uznanie niezbędności dofinansowania elementów z zakresu wyszczególnionego w niniejszym Katalogu lub uznanych przez Pełnomocników PFRON za niezbędne.

Bariery w obszarach zurbanizowanych

 1. wyrównanie nawierzchni w pobliżu obiektów,
 2. likwidacja różnic poziomów na ciągach komunikacyjnych dla pieszych i zejść do parkingów,
 3. wyznaczenie miejsc parkingowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
 4. montaż instalacji sygnalizacji dźwiękowej na przejściach dla pieszych,
 5. obniżenie krawężników i zróżnicowanie faktury nawierzchni na przejściach dla pieszych.

UWAGA

W ramach dofinansowania likwidacji barier urbanistycznych, architektonicznych i w komunikowaniu się dla osób fizycznych i prawnych PFRON będzie dofinansowywał udokumentowane koszty inwestora zastępczego i inspektora nadzoru w procentowej wysokości wynikającej z niniejszych zasad.

 

Zasady i tryb postępowania w zakresie dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
likwidacji barier urbanistyczno – architektonicznych i w komunikowaniu
się w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Działając w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 z 1997 r. poz. 776) przyjmuje się jako generalną zasadę dofinansowanie ze środków finansowych. PFRON likwidację barier urbanistyczno-architektonicznych i w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.
Przez likwidację barier urbanistyczno-architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnych rozumie się (uwzględniające indywidualne wymogi stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej) wszelkie prace adaptacyjne, budowlano-instalacyjne zgodne z prawem budowlanym (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1995 r. Nr 10, poz. 46 z późniejszymi zmianami) zmierzające do prawidłowego ukształtowania pomieszczeń mieszkalnych w tym pomieszczeń sanitarnych wraz z ich wyposażeniem i dogodnym dojściem do mieszkania.

O dofinansowanie ze środków finansowych PFRON ubiegać się mogą osoby, które uzyskały jedno z orzeczeń, o których mowa w art. 1 lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wnioski dotyczące powyższej tematyki rozpatrują i realizują Oddziały PFRON właściwe terytorialnie dla miejsca lokalizacji mieszkania.

Dofinansowanie kosztów likwidacji barier urbanistyczno-architektonicznych i w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania ze środków PFRON wynosić może maksymalnie 80%.

Dopuszcza się możliwość dofinansowania do 100% w szczególnie uzasadnionych przypadkach w stosunku do osób, które są w sytuacji materialnej uprawniającej do uzyskania świadczeń pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 87, poz. 506 z późniejszymi zmianami) i wniosek przez nie złożony uzyska pozytywną opinię Komisji Kwalifikacyjnej w przypadku jej powołania przez Dyrektora Oddziału (jej zakres działania określony jest w załączniku nr 1) i pozytywną decyzję pełnomocników PFRON.

Dofinansowanie likwidacji barier urbanistyczno-architektonicznych w miejscu zamieszkania dotyczą jedynie kosztów poniesionych przez wnioskodawcę po zawarciu stosownej umowy o dofinansowaniu.

Dofinansowanie może obejmować również udokumentowany koszt poniesiony na opracowanie projektów, kosztorysy i uzgodnienia na warunkach określonych w umowie.

Środki finansowe przeznaczone na powyższy cel stanowią stałą pozycję rocznego planu rzeczowo-finansowego PFRON. Projekt planu w tej części przygotowuje Pion Struktur Terenowych PFRON do poszczególnych oddziałów na podstawie:

 • złożonych przez Oddziały planów opracowanych w oparciu o otrzymane wnioski, zgodnie z niniejszymi Zasadami i z uwzględnieniem uzyskanych przez poszczególnych wnioskodawców (w skali kraju) ilości punktów,
 • z uwzględnieniem ilości osób niepełnosprawnych z obszarów działania poszczególnych oddziałów,,
 • realizacji zadań w latach ubiegłych.

W planie o którym mowa pozostawia się 10% planowanych kwot do dyspozycji Dyrektora Pionu Struktur Terenowych PFRON jako środki rezerwowe. Po zatwierdzeniu planu finansowego PFRON na kolejny rok Dyrektor Pionu Struktur Terenowych nadzoruje jego wykonanie przez Oddziały.

Przyjmuje się jako zasadę maksymalne kwoty dofinansowań dla poszczególnych wnioskodawców do wysokości 25.000,00 zł.

W ramach dofinansowania w zależności od rodzaju niepełnosprawności i indywidualnych warunków mieszkaniowych wnioskodawca sam dokonuje wyboru z Katalogu elementów likwidujących osobom niepełnosprawnym w miejscu zamieszkania bariery architektoniczne, urbanistyczne i w komunikowaniu się (załącznik nr 2) na jaki cel przeznacza środki, wyszczególniając je we wniosku w kolejności według własnego priorytetu oraz określeniem ceny poszczególnych wnioskowanych do dofinansowania elementów likwidacji barier architektonicznych.

W przypadku braku wyszczególnienia w Katalogu elementów likwidujących osobom niepełnosprawnym w miejscu zamieszkania bariery architektoniczne, urbanistyczne i w komunikowaniu się, planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia o jego dofinansowaniu ze środków PFRON każdorazowo indywidualnie po pozytywnej opinii odpowiedzialnego merytorycznie pracownika Oddziału i ewentualnej Komisji Kwalifikacyjnej decydują Pełnomocnicy PFRON.

Dla wspólnie zamieszkujących osób niepełnosprawnych:

 • o jednakowym rodzaju niepełnosprawności
 • o różnym rodzaju niepełnosprawności

sumuje się uzyskane punkty odrębnie sporządzone wnioski rozpatruje się z jednym numerem ewidencji.

Wnioskodawcą może być jedynie osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a działania w jej imieniu może prowadzić prawny opiekun lub upełnomocniona przez nią na piśmie inna osoba fizyczna lub prawna.

 

Przyjmuje się jako zasadę jednorazowe podjęcie przez PFRON dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej.

Odstępstwem od tej zasady może być:

 • sytuacja gdy wnioskodawca nie wykorzystał całkowicie maksymalnej kwoty dofinansowania nie mogąc jednorazowo zaangażować wymaganego udziału własnego w wysokości 20% – wystąpienie może dotyczyć jedynie różnicy między maksymalną kwotą dofinansowania, a uzyskanym dofinansowaniem,
 • zwiększona niepełnosprawność.

W szczególnych przypadkach przekroczenie limitu nastąpić może po pozytywnej opinii odpowiedzialnego merytorycznie pracownika, ewentualnej Komisji Kwalifikacyjnej, Pełnomocnika PFRON i aprobacie (kontrasygnacie) Dyrektora Pionu Struktur Terenowych PFRON.
Wnioski w powyższych sprawach przesyłane są sukcesywnie przez Oddział PFRON do Pionu Struktur Terenowych, w roku poprzedzającym ich planowaną realizację.
Po uzyskaniu aprobaty Dyrektora Pionu Struktur Terenowych PFRON wniosek przekazywany jest do Oddziału PFRON i podlega procedurze określonej w niniejszych Zasadach. Realizację wniosku przejmuje właściwy terytorialnie Oddział PFRON.
Składane wnioski podlegają ocenie punktowej zgodnie ze Skalą punktową stanowiącą załącznik nr 3 sukcesywnie w miarę ich składania przez okres roku poprzedzającego ich realizację.

 

Wyklucza się z rozpatrywania wnioski osób, które w przeszłości, korzystając ze środków PFRON, naruszyły warunki zawartych umów lub nie wywiązały się z podjętych zobowiązań.

Listę złożonych kompletnych wniosków chronologicznie uwzględniającą wnioski od najwyżej do najniżej punktowanych sporządza Oddział PFRON po zatwierdzeniu Planu Finansowego PFRON na dany rok kalendarzowy oraz po skompletowaniu wniosków przez wnioskodawców wstępnie zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania.

Do dofinansowania przyjmowane będą wnioski decyzją dwóch pełnomocników PFRON uzyskujące chronologicznie największą liczbę punktów oraz w miarę posiadanych przez oddział PFRON rocznych limitów środków finansowych przeznaczonych na ten cel, z uwzględnieniem zobowiązań z roku poprzedniego. Zaleca się zawieranie umów zamykających się realizacją w okresie roku budżetowego w którym przyjęto wniosek do dofinansowania.

W procesie dofinansowywania likwidacji barier urbanistycznych, architektonicznych i w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej obowiązuje następujący:

Tryb postępowania

1. Wnioskowanie

Wnioski dotyczące dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej składać należy we właściwym terytorialnie dla miejsca lokalizacji mieszkania Oddziale PFRON, na drukach wniosku według wzoru (załącznik nr 4) wydawanych lub wysyłanych przez oddział PFRON, WUP – WOZiRON.

Kwalifikacje wniosków przeprowadza się w dwu etapach:

 • etap I – kwalifikacja wstępna,
 • etap II – kwalifikacja ostateczna.

Do wniosku w pierwszym etapie załączane są dokumenty obowiązkowe dla wstępnej kwalifikacji (wyszczególnione w druku wniosku) i inne uznane przez wnioskodawcę za ważne w celu zapoznania podejmujących decyzję o dofinansowaniu o rzeczywistej sytuacji wnioskodawcy.

W przypadku niekompletności wniosku w zakresie dokumentacji obowiązkowej dla etapu wstępnej kwalifikacji Oddział PFRON odsyła wniosek wraz z załącznikami do wnioskodawcy informując o konieczności uzupełnienia brakujących załączników oraz określa termin oczekiwania na uzupełnienie. Brak uzupełnień lub wyjaśnień w oczekiwanym terminie wyklucza wniosek z rozpatrywania na najbliższy rok.

Kompletne dla etapu wstępnej kwalifikacji wnioski przyjmowane są do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego realizację. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą przy kolejnym podziale środków finansowych PFRON.

Złożony kompletny dla etapu wstępnej kwalifikacji wniosek podlega ewidencji i nadaniu kolejnego numeru chronologicznie, zgodnie z datą wpływu przez odpowiedzialnego merytorycznie pracownika oddziału, który prowadzi Księgę rejestru wniosków dotyczących likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Złożony wniosek podlega weryfikacji i ocenie punktowej przez merytorycznie odpowiedzialnego pracownika oddziału PFRON.
Ocenie na etapie wstępnej kwalifikacji podlega kompletność złożonych dokumentów, dokumentacji i informacji:

 • orzeczenia, o których mowa w art. 1 i art. 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • prawo do zamieszkiwania w wnioskowanym do adaptacji lokalu,
 • potwierdzenie niepełnosprawności osób wspólnie zamieszkujących (w formie odrębnego łącznie składanego wniosku),
 • potwierdzenie uzyskiwanych dochodów,
 • zgodność wnioskowanego zakresu z Katalogiem elementów stanowiących bariery architektoniczne w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej dla jej rodzaju niepełnosprawności,
 • orientacyjny koszt dla wnioskowanego zakresu prac.

 

2. Rozpatrywanie wniosków na etapie wstępnej kwalifikacji

Każdy ze złożonych wniosków o stwierdzonej kompletności dla wstępnej kwalifikacji podlega ocenie zgodności co do przyznanych punktów i opinii ewentualnej Komisji Kwalifikacyjnej, zapoznającej się z wnioskami na cyklicznie w miarę potrzeb organizowanych przez Dyrektora Oddziału posiedzeniach.
Ewentualna Komisja Kwalifikacyjna może negatywnie zaopiniować a Pełnomocnicy mogą wyeliminować wniosek z listy mimo osiągnięcia dużej liczby punktów podając motywację swojej decyzji np. wysoki status materialny, nieprawdziwe informacje wyszczególnione we wniosku, małe ograniczenia sprawności wnioskodawcy.
W wyniku prac Pełnomocników i ewentualnej Komisji opracowywana jest przez merytorycznego pracownika lista według ilości uzyskanych punktów wraz z orientacyjną wysokością wnioskowanych i zweryfikowanych dofinansowań opracowana według wzoru załącznik nr 8 i załącznik nr 9. Stanowi ona rzeczowy i finansowy projekt planu oddziału PFRON w zakresie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Projekt planu przekazują Oddziały do Pionu Struktur Terenowych PFRON, który zgodnie z niniejszymi Zasadami przygotowuje „Projekt podziału środków dla poszczególnych Oddziałów” i przedkłada go do aprobaty Prezesa Zarządu PFRON. Po czym Oddziały PFRON uzyskują pisemne powiadomienie od Dyrektora Pionu Struktur Terenowych PFRON o przyznanej wysokości limitu rocznego na likwidację barier architektonicznych.
Przyznany Oddziałowi limit roczny pomniejszyć należy o zobowiązania z lat ubiegłych i kwotę rezerwową na ewentualne zwiększenia kosztów wynikających ze sporządzonych kosztorysów. Pozostała kwota umożliwia, w oparciu o projekt planu w kolejności według ilości punktów uzyskanych przez wnioskodawców wraz z wysokością oczekiwanych dofinansowań, określić, które z wniosków zakwalifikowały się do ewentualnego dofinansowania. Zestawienie to stanowi Plan zadań zakwalifikowanych do drugiego etapu.
Plan ten sporządzany jest przez merytorycznie odpowiedzialnego w Oddziale pracownika. Podlega opinii ewentualnej Komisji Kwalifikacyjnej i decyzji pełnomocnika PFRON.

Wnioskodawcy, którzy nie zakwalifikowali się do drugiego etapu mają prawo wystąpić o dofinansowanie w następnym roku składając nowy wniosek.

3. Ostateczne kompletowanie wniosków

Plan wniosków zakwalifikowanych do drugiego etapu stanowi podstawę do powiadomienia wnioskodawców o obowiązku uzupełnienia dokumentów do wniosku, które po skompletowaniu stanowić będą podstawę do zawarcia umowy o dofinansowanie.

Uzupełnienie winno zawierać następujące dokumenty:

 • zaświadczenie z WOZiRON o statusie zatrudnienia (bezrobotny, poszukujący pracy – rencista, zatrudniony, ale zainteresowany zmianą pracy),
 • projekt lub szkic i kosztorys, wymagane zgodnie z Prawem budowlanym decyzje administracyjne i inne uzgodnienia,
 • zgoda właściciela budynku na planowany zakres prac (w koniecznych przypadkach),
 • przyjęte pełnomocnictwo inwestora zastępczego lub inspektora nadzoru (ewentualna zawarta umowa).

4. Ostateczna kwalifikacja wniosków

Ocenie przez merytorycznego pracownika na etapie ostatecznej kwalifikacji – drugiego etapu, podlega kompletność złożonych dokumentów, dokumentacji, oświadczeń i informacji:

 • zakres dokumentów złożonych do wstępnej kwalifikacji,
 • prawidłowość przedstawionych projektów (szkiców), kosztorysów i cen wraz z możliwością ich weryfikacji w zakresie planowanych rozwiązań i występujących na rynku cen,
 • wymagane pozwolenia i decyzje administracyjne,
 • pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę osobie fizycznej lub prawnej do prowadzenia działań w jej imieniu,
 • zgodność przedłożonych dokumentów i oświadczeń z wypełnionym drukiem wniosku i dokonaną wizją lokalną.

Niekompletne wnioski do etapu ostatecznej kwalifikacji Oddział PFRON odsyła wraz z załącznikami do wnioskodawcy, informując o konieczności uzupełnienia.
Datę złożenia kompletnego wniosku należy wpisać do Księgi rejestru wniosków dotyczących likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

5. Decyzja o dofinansowaniu

Podstawę do przekazania wnioskodawcy informacji o uzyskanym dofinansowaniu likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania stanowią łącznie:

 • zatwierdzony roczny Plan Finansowy PFRON,
 • informacja otrzymana przez Oddział PFRON o wysokości wyznaczonej na przedmiotowy cel środków finansowych,
 • uwzględnienie przez Oddział zobowiązań wynikających z umów zawartych w latach ubiegłych,
 • zabezpieczenie kwoty rezerwowej,
 • decyzja Dyrektora Pionu Struktur Terenowych PFRON o zgodzie na przekroczenie maksymalnej kwoty dofinansowania – 25.000,00 zł dla wnioskodawców o nią występujących,
 • stwierdzenie o kompletności wniosku,
 • zatwierdzenie przez ewentualną Komisję Kwalifikacyjną i dwóch Pełnomocników wykazu wniosków przyjętych do dofinansowania, lista ta wraz z zadaniami kontynuowanymi z roku poprzedniego stanowi roczny plan oddziału PFRON w zakresie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.

Zaleca się pozostawienie kwoty rezerwowej na ewentualne pojawiające się w trakcie realizacji konieczności zwiększenia kwoty ponad wnioskowane.
Realizacja rocznego planu wydatków na likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych podlega bieżącej kontroli w zakresie realizacji finansowania przez odpowiedzialnego pracownika. Na jego wniosek do Pełnomocników podlega korekcie, która może wynikać z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy np.:

 • brak możliwości sfinansowania zadeklarowanych 20%,
 • śmierć wnioskodawcy,
 • przyczyny zdrowotne,
 • konieczność przedłużenia realizacji na rok następny z innych powodów,
 • inne.

W celu prawidłowego wykorzystania przyznanego Oddziałowi limitu środków finansowych na dany rok kalendarzowy konieczne jest w powyższych przypadkach sporządzenie aneksu do zawartej umowy, a jednocześnie przyjęcie do dofinansowania kompletnych wniosków innych wnioskodawców, którzy są na najwyższych pozycjach listy punktowej wniosków i chociaż w części zrealizują dofinansowanie PFRON do końca roku budżetowego.
Możliwym jest również przyjęcie do dofinansowania w ciągu roku budżetowego kompletnych wniosków znajdujących się na najwyższych pozycjach projektu planu w sytuacji nie rozdysponowania pozostawionej kwoty rezerwowej.

6. Zawarcie umowy z wnioskodawcą

Zatwierdzony Plan roczny Oddziału PFRON stanowi podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy o dofinansowaniu.
Treść umowy przygotowuje Oddział i przesyła ją do akceptacji wnioskodawcy lub jego pełnomocnika, określając termin zwrotu celem podpisania przez dwóch pełnomocników PFRON.

W treści umowy należy zawrzeć:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy wraz z adresem i danymi pełnomocnika (jeśli taki występuje),
 • imiona i nazwisko pełnomocników PFRON wraz z adresem siedziby,
 • kwotę przyznanego dofinansowania (łączna),
 • zakres rzeczowy przyjęty do dofinansowania z wysokością środków finansowych wynikających z kosztorysów stanowiących załączniki do umowy na poszczególne elementy,
 • określenie sposobu rozliczeń z wnioskodawcą /etapami – za jakie roboty i w jakiej wysokości lub jednorazowo po zakończeniu prac, na czyje konto, na podstawie jakich dokumentów, jeśli rozliczeniu podlega zakup przez wnioskodawcę materiałów budowlanych to jedynie w ilościach normowego zużycia itd./
 • zobowiązanie wnioskodawcy do zawierania z wykonawcami umów zabezpieczających gwarancje i rękojmię na wykonanie umowy,
 • określenie terminu realizacji umowy,
 • wskazanie wnioskodawcy obowiązku zatrudnienia inspektora nadzoru robót budowlanych w koniecznych przypadkach,
 • harmonogram realizacji i finansowania.

7. Realizacja umowy

Realizacja prac budowlanych musi przebiegać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w koniecznych przypadkach pod nadzorem uprawnionego inspektora na podstawie projektu i decyzji o pozwolenie na budowę.
Wnioskodawca na własne życzenie może zatrudnić inspektora nadzoru do prac nie wymagających jego obecności w świetle prawa budowlanego.
Koszty zatrudnienia inspektora nadzoru stanowić mogą przedmiot dofinansowania.

Wnioskodawca sam zleca realizację zakresu rzeczowego umowy wykonawcom lub powierza realizację przyjętych w umowie zobowiązań pełnomocnikowi, którym może być:

 • prawny opiekun,
 • inwestor zastępczy np. spółdzielnia mieszkaniowa, administrator budynku, gmina, firma specjalistyczna,
 • inspektor nadzoru,
 • inna osoba fizyczna (pełnomocnik).

Wnioskodawca sam lub za pośrednictwem pełnomocnika zawiera umowy na realizację, nadzory i dostawy zwracając uwagę na nie zaciąganie zobowiązań przekraczających posiadane przez siebie środki własne i przyznane przez PFRON dofinansowanie.
Mimo udzielonego pełnomocnictwa wnioskodawca w miarę posiadanej sprawności musi wyrazić pisemną zgodę na wytypowany do realizacji zakres prac oraz uczestniczyć w odbiorach robót i przy podpisywaniu protokołów odbiorów robót.

Finansowanie umowy odbywać się będzie na podstawie wystąpienia wnioskodawcy do Oddziału PFRON o opłacenie w wysokości do 80% lub innej wynikającej z decyzji pełnomocników (nie większej jednak niż zawarto w umowie). Do wystąpienia winny być załączone faktury i rachunki (rachunki uproszczone) z dowodem uiszczenia udziału własnego.
Faktury winny być wystawione przez wykonawców i dostawców na wnioskodawcę.

.